TOB heeft de beschikking over een indoor-hal met 2 tennisbanen.

Deze kunnen worden gehuurd door de afdeling tennis, voetbal en niet-leden van TOB.

Voor informatie en reservering:

Wij zijn op zoek naar een nieuwe beheerder van de indoorhal.

Voorlopig kan je de hal reserveren via Marcel van Hoof: 

Whatsapp: 06-18565296

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 voor de tarieven en overzicht verhuur winter 2020/2021.

Gebruiksoverzicht TOB indoor

1.     Door de ingebruikname van het gebouw, verplicht de gebruiker deze algemene voorwaarden in acht te nemen. De gebruiker is tevens verplicht de aanwijzingen, welke door de beheerder, het Bestuur, de politie en/of brandweer worden gegeven, in acht te nemen.

2.     De gebruiker verplicht zich ervoor zorg te dragen dat een ieder, die zich in de hal bevindt, de algemene voorwaarden tot ingebruikneming van de bovengenoemde gegeven aanwijzingen In acht kan nemen.

3.     Bij niet naleving van de algemene voorwaarden of bij niet nakoming van gegeven aanwijzingen kan het gebruik door of vanwege de beheerder onmiddellijk worden beëindigd voor een nader te bepalen tijdsduur. Bij zo een voorval zal zo spoedig mogelijk contact opgenomen worden met de Indoor Commissie. Zo nodig kan een reeds van kracht zijnde overeenkomst direct door de Commissie worden opgezegd, zonder dat restitutie van reeds betaalde bijdrage plaatsheeft.

4.     Indien gebruiker zich niet kan verenigen met de algemene voorwaarden en/of aanwijzingen door of vanwege de beheerder(s)gegeven, dan kan de gebruiker hiertegen bezwaar indienen bij de Indoor Commissie.

5.     Voor de ingebruikname inspecteert de gebruiker de hal. De gebruiker dient voor het gebruik de Indoor Pas op te hangen of, wanneer gevraagd, aan de beheerder te kunnen tonen.

6.     Gebruiker dient eventueel geconstateerde schade aan de hal direct aan de beheerder te melden.

7.     Een door de gebruiker, of door de gebruiker toegelaten bezoeker of toeschouwer, toegebrachte schade moet door de gebruiker op eerste aanzegging van de Indoor Commissie worden vergoed, behoudens in geval van door de gebruiker te bewijzen overmacht.

8.     Indien bij een bepaalde beschadiging de schuldige(n) onvindbaar blijk(en)t te zijn, kunnen de herstel kosten over de gezamenlijke gebruikers omgeslagen worden.

9.     Het Verenigingsbestuur of Indoor Commissie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of ongeval/en, welke op enigerlei wijze vanuit de gebruiker mocht voortvloeien door het gebruik van de ter beschikking gestelde accommodatie en daarbij behorende inrichting. Door de ingebruikneming vrijwaart de gebruiker de R.K. Sportvereniging T.O.B uitdrukkelijk van al/e aanspraken welke terzake van dergelijke schade of ongeval/en jegens de vereniging gemaakt worden.

10.   De R.K. Sportvereniging T.O.B is niet aansprakelijk voor het beschadigen, verwisselen, zoekraken of diefstal van materialen die met toestemming van T.O.B door de gebruiker in de accommodatie zijn ondergebracht.

11.   De hal mag slechts worden gebruikt voor de in de overeenkomst aangegeven sport/activiteit en door of in naam van de in de huurovereenkomst genoemde gebruiker.

12.   Bij wedstrijden c.q. evenementen, waarbij een groot aantal toeschouwers wordt toegelaten, zul/en, Indien de brandweer beslist dat het in het belang van de brandveiligheid noodzakelijk is dat bewaking door het personeel van de brandweer plaatsheeft, de kosten van deze bewaking ten laste komen van de gebruiker.

13.   De gebruiker verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de leden van de Indoor Commissie, Bestuur of beheerder, te allen tijde toegang tot de hal kunnen hebben.

14.   Verontreiniging van de accommodatie, anders dan bij normaal gebruik, is niet toegestaan. VERBODEN!!!

15.   Bij geconstateerde extra verontreiniging, dit ter beoordeling van de beheerder, komen de kosten van schoonmaak voor rekening van de gebruiker. Deze kosten dienen op eerste aanzegging van T.O.B te worden betaald.

16.  Het is de gebruiker niet toegestaan de hal aan derden te verhuren c.q. in bruikleen af te staan.

17.  De verzorging van lessen en/of trainingen mag slechts geschieden door personen die daartoe bevoegd zijn.

18.  Het is zonder toestemming van de R.K. Sportvereniging c.q. Indoor Commissie niet toegestaan toegangsgelden te heffen.

19.  De inventaris van het gehuurde mag slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd. Het is de gebruiker verboden eigenmachtig iets aan de inventaris te veranderen.

20.  Het is de gebruiker niet toegestaan;

-muziek ten gehore te brengen of te doen brengen, zonder toestemming van het

 Bestuur van  s.v. T.O.B. -te venten of te doen venten met welke artikelen/doelstellingen dan ook.

-handel te drijven of te doen drijven.

-dieren mee te brengen of te doen brengen.

-te roken

-reclame aan te brengen of te doen brengen

-opstal/en te plaatsen of te doen plaatsen, c.q. verplaatsen.

-rijwielen of andere voertuigen mee naar binnen te nemen. (scee/ers/ro/schaatsen)

21.   Gevonden voorwerpen dienen direct aan de beheerder te worden afgegeven.

22.   Bij het gebruik van verlichting dient de groots mogelijke zuinigheid te worden betracht.

23.   Bij groepen/verenigingen is de huurder verplicht de beheerder in kennis te stellen wie  verantwoordelijk Is voor het juist gebruik van de hal/en en inventaris.

24.   Er mogen geen leerlingen of leden de hal betreden voordat de gebruiker aanwezig is.

25.   De gebruiker mag zich pas verwijderen nadat de leerlingen of leden, die namens hem in de hal zijn, de hal hebben verlaten.

26.   Sportmaterialen dienen na gebruik op hun plaats te worden gebracht. Tennisnetten al/een na overleg weghangen.

27.   De gebruiker moet sportmateriaal gebruiken wat geen schade veroorzaakt aan de vloer, wanden en verlichting.

28.   De gebruiker moet toezien dat de deuren na gebruik gesloten zijn.

29.   Voor punten waarin de algemene voorwaarden tot ingebruikneming niet voorzien, beslist de r.k.s.v. T.O.B. c.q. de Indoor-Commissie, na de gebruiker hierover gehoord te hebben.

30.   in geval van nood is er telefoon aanwezig in al de kantines op het sportpark.

31.   verhuur 'losse uren' zomer en winter, de zaterdagavond en vaste winter-, zomercontracten voor leden en niet leden via: ( zie bovenstaand)

32.   De sleutel van de hal mag in de maanden april tot en met september door tennisleden ALLEEN bij slechte weersomstandigheden gebruikt worden om in de hal te tennissen.

33.   In de maanden oktober tot en met maart dient er voor de huur van de banen betaald te worden.

34.   de afdeling Tennis en andere afdelingen bewaken het gebruik van de hal voor afdelingsactiviteiten  gedurende de maanden oktober tot en met maart buiten de optie-uren en betaalt  aan het einde van het winterseizoen deze uren aan TOB indoor.

35.   Winter en zomercontracten voor verenigingen via ( zie bovenstaand)

36.   Na 16.00 uur is het buitenhek afgesloten - in geval van nood is de sleutel van het buitenhek te verkrijgen in al de aanwezige sportkantine. 

AMSTERDAM,  AUGUSTUS 2018

R.K. Sportvereniging T.O.B. 

TOB-Indoor Commissie